На ден 04.10.2017 година беше реализирана обука - модул 3 од проектот на која беа разработени темите:

 

 

Покана

Почитувани,

 

Здружение ИНВЕНТИВНОСТ од Радовиш во соработка со партнерите, Фондација за културен и интелектуален развој Оптимист“ од Гоце Делчев Бугарија го имплементираатпроектот “Споделена претприемачкa околкина за креативна младина", кој што е финансиран од Европската Унија од ИПА програмата за меѓугранична соработка Македноја – Бугарија.

Спроведувањето на проектот е насочено да помогне за надминување на најсериозните слабости на прекуграничниот регион, во областа на младинското претприемништво како што се: високиот процент на невработеност на младите, недоволна поддршка и миграција на младите кон други региони. Дополнително, еден од најголемите проблеми и во двете земји е високиот процент на NEETs (млади луѓе кои не се во работен однос, не се вклучени во образовниот процеси и не се обучуваат).

Главна целна група на проектот се млади луѓе од прекуграничниот регион, кои ќе добијат можност да добијат иновативна услуга за учење и можност да се развиваат во сферата на креативна индустрија. Во рамките на проектот ќе бидат изградени два заеднички работни простори (еден во Радовиш и еден во Гоце Делчев), за младите со бизнис идеи во областа на креативните индустрии (фотографи, архитекти,графички дизајнери, писатели, карикатуристи, моден дизајн, мебел дизајн, ентериерно уредување, и др.).Младите од креативната индустријаво заедничкиот работен простор ќе имаат можност да користат обуки и менторска поддршка за стекнување на вештини за управување со мал бизнис, како и да ги претстават своите креативни бизнис идеи пред претставници на бизнис секторот, финансиските и државните институции.

За таа цел ги покануваме младите да замат учество во спроведувањето на проектните активности со пополнување на Барањето за учество објавено на www.inventivnost.comи на facebook

Ве молиме потврдете го Вашето присуство со пополнување на пријавата за учество, која што можете да ја испратите на e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

За дополнителни информации слободно контактирајтене на e-mail или на 032/633-632, 072/208-072..

 

Со почит,

Здружение ИНВЕНТИВНОСТ

Радовиш


До ………………………………..

Раководител на проектот

 

Б А РАЊ Е

 

Од..............................................................................................................................

/трите имиња/

 

Тел.:..........................e-mail:...............................................skype..................................

 

Работно место/образование...........................................................................................

/се посочува точното име на фирмата/учебнатаинституција/

 

Почитувани,           

Ве Молам да бидам вклучен/а како учесник вопроектот “Споделена претприемачкa околкина за креативна младина", за интерактивна обука по претприемништво и претставување на сопствена бизнис/социјална идеја.

 

Гр............................                                                    Потпис:…………………………………..

Дата........................

 


 

ИЗЈАВА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ

 

Потпишаниот/ата.............................................................................................................,

восвојство на УЧЕСНИК вопроектот “Споделена претприемачкa околкина за креативна младина",

изјавувам дека:

 

ГО ОТКАЖУВАМ МОЕТО ПРЕДЛОЖЕНО УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТОТ“Споделена претприемачкa околкина за креативна младина", ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ ПРИЧИНИ:

............................................................................................................................................

дата.............................                                                             Потпис:.............................